ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                                                                                                   
HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA)
            Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr.893/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza corespondenței electronice- Precizări privind Acordul de parteneriat – proiect SEVA a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum și a Solicitării de clarificare nr.2 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 893/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 87, art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin.(3), lit.„d”, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
    Art.1: Se aprobă modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA), urmând ca acesta să aibă conținutul:
” (2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) este de 7.909.693,66 lei, din care Județul Neamț va angaja cheltuieli în valoare de 660.628,27 lei, cu o contribuție proprie de 2%, în sumă de 13.212,57 lei.”
Art.2: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA), urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Serviciul proiecte europene din cadrul Direcției investiții, programe și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
 
                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                                             Daniela SOROCEANU
 
 
Piatra Neamț
Nr. 8
Din 16 ianuarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 8.PDF