ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a situaţiilor financiare pe anul 2017
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile art.57, alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.7648/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr.7648/2018 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul local al Judeţului Neamţ, pe anul 2017, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri  proprii, pe anul 2017, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul creditelor interne, pe anul 2017, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2017, conform anexelor nr. 1-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL  JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
 
Piatra Neamț
Nr. 81
Din 26 aprilie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 81.PDF