ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2018
 
   Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile art. 49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
Examinând expunerea de motive nr.7647/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr.7647/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
 În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.„a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE :
 
Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 31 martie 2018, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31 martie 2018, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL  JUDEŢULUI
Maria-Cătălina GRĂPINOIU
Piatra Neamț
Nr. 82
Din 26 aprilie 2018
 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 82.PDF