ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.8251/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8251/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.271/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)                  funcția publică de referent, studii medii, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului disciplina în construcții al Direcției arhitect-șef, poziția nr.111 în statul de funcții, se transformă în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal;

b)                 două posturi de inspector de specialitate, personal contractual, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului logistică al Direcției achiziții și logistică, pozițiile nr.189 și nr.190 în statul de funcții, se transformă în posturi de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 mai 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2018.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 83

Din 26  aprilie 2018