ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea organizării Festivalului Expo „Roman Metropolitan”- tradiții, obiceiuri și meșteșuguri-prima ediție

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.8237/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitărilor nr.7961 și nr.8130/2018 ale primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8237/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin(5), lit.„a”, pct.4, alin. (6), lit.„a” și „c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea primei ediții a Festivalului Expo „Roman Metropolitan”-tradiții, obiceiuri și meșteșuguri, în municipiul Roman, în data de 19 mai 2018.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 50.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 84

Din 26 aprilie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 84.PDF