ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil

din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8277/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 13.628/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8277/2018 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a”, pct.2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al Județului Neamț a bunului imobil (clădire și teren aferent) având destinația de grădiniță, situat în Municipiul Roman, strada Cuza Vodă, nr.84, identificat conform planului de amplasament prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unei activități de interes public județean, respectiv desfășurarea activității Centrului Zonal pentru Persoane Aflate în Dificultate Roman.

Art.2:Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 85

Din 26 aprilie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 85.PDF