ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.XI, pct.2 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.339/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei doamnei Oana Gianina Bulai;

Văzând raportul de specialitate  nr. 7.339/2018 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 8270/2018 al comisiei de validare;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 13, art. 92, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Dan-Vasile Constantin pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ, alături de Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Ionel Arsene, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenţa Lucrărilor Consiliului Judeţean şi Editarea Monitorului Oficial al Judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamţ

Nr. 87

Din 26 aprilie 2018