ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.260/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile art. 96, alin.(2¹) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, alin.(2) al anexei Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7527/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 783/2018 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu-Neamț și nr. 2546/2018 a Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare;

Văzând raportul de specialitate nr.7527/2018 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 8271/2018 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.260/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, cu următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

· Gelu Grigoraș;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

· Ilie Apostoae;

– la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

· Mădălina-Veronica Ciubotaru.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 88

Din 26 aprilie 2018