ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui consilier județean și validarea unor persoane ca membri ai

 Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile art.17, alin.(1)-(3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.4, art.7 și art.9 din  Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 7581/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.5299/2018 a Instituției Prefectului-Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.7581/2018 al Direcției Juridice și Relații Internaționale,  raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 8272/2018 al comisiei de validare;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ domnul Cosma Florin-Mihai , consilier județean, în locul domnului Vasile Nica.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 189/2016 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Se validează ca membri în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț domnul Cosma Florin-Mihai, consilier județean, în locul domnului Vasile Nica, precum și domnul Nicolae-Doru Ungureanu, subprefect, care îl înlocuiește pe domnul Iulian Jugan.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.221/2016 privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 89

Din 26 aprilie 2018