ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                      
HOTĂRÂRE
 
privind participarea Consiliului Județean Neamț la Târgul de Turism al României din perioada 22-25 februarie 2018
 
          Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr.1254/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 1254/2018 al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct. 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Județean Neamț la Târgul de Turism al României ce urmează a se desfășura în perioada  22-25 februarie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
PREŞEDINTE
  Ionel ARSENE
     
                                                
 
 
                                                             CONTRASEMNEAZĂ:
                                SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                           Daniela SOROCEANU
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr. 9
Din 23 ianuarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 9.PDF