ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxei de vizitare a expoziției temporare „Însemne ale regalității

române și Marea Unire”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.486, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8734/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr. 866/2018 a Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate  nr. 8734/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă taxa de vizitare a expoziției temporare „Însemne ale regalității române și Marea Unire”, ce va fi organizată de Complexul Muzeal Județean Neamț, în perioada 10 mai- 10 iunie 2018, la Muzeul de Artă Piatra Neamț, după cum urmează:

a.                  Preț bilet adult -8 lei/persoană;

b.                 Preț bilet elevi, studenți, pensionari, individual și/sau grup -2 lei/persoană.

Art.2: Prezenta hotărâre completează, în mod corespunzător, anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.110/2017 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2018.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 91

Din 09 mai 2018