ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.8885/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 1686/2018 a Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8885/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale și al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Olimpiadei Internaționale de Informatică în Echipe – IOIT, ce va avea loc în perioada 23-28 mai 2018, în municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, atât în scopul creșterii prestigiului invățământului din Județul Neamț, cât și al promovării potențialului turistic și cultural al acestuia.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 5200 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2: Direcţia Generală Buget, Finanţe și Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

    Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 92

Din 09 mai 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 92.PDF