ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9075/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9075/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.271/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.                  postul de inspector de specialitate, personal contractual, studii superioare, grad profesional IA, din cadrul Compartimentului logistică al Direcției achiziții și logistică, poziția nr. 170 în statul de funcții, se mută cu tot cu titularul postului în cadrul Unității de monitorizare a serviciilor de utilitate publică din cadrul Direcției investiții, programe și infrastructură județeană;

2.                  postul vacant de consilier, personal contractual, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului relații interinstituționale și registratură, poziția nr. 193 în statul de funcții, se transformă în post de șofer, studii medii/generale, treaptă profesională I și se mută în cadrul Compartimentului auto al Direcției achiziții și logistică.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 10 mai 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2018.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 93

Din 09 mai 2018