ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Județean Neamț

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9074/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.9074/2018 al Direcției de management, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.97 și ale art.113 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea lit. „a” și „b” ale pct. I.2 –Criterii specifice, Cap. I- Criterii de selecție a candidaților pentru funcția de administrator public din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 153/2016 privind aprobarea criteriilor și procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcţie a administratorului public, precum și a atribuțiilor specifice acestei funcții, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând să aibă conținutul:

„a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: științe economice, științe administrative, științe juridice sau științe ale comunicării;

b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 5 ani;”.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 94

Din 09 mai 2018