ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil aflat în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 112, alin.(6) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 5819/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;

Examinând expunerea de motive nr.9114/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9114/2018 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin.(5), lit.„a”, pct.2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului proprietate publică a Județului Neamț, situat în municipiul Roman, strada Cuza Vodă, nr.84, județul Neamț, din infrastructură de învățământ (grădiniță) în infrastructură de asistență socială.

Art.2: Direcţia juridică și relații internaționale și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 96

Din 09 mai 2018