ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 73/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului specific apelului de proiecte pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Cap.5- Completarea cererii de finanțare, subcap.5.4.2-Anexe obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare, aprobat prin Ordinul nr.3802/2017 al ministrului delegat pentru fonduri europene;

Examinând expunerea de motive nr.9243/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr.10.218/OI/8.05.2018 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9243/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin (5), lit.„a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 73/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect, urmând ca acesta să aibă conținutul:

„Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului, în sumă totală de 2.869.565,78 lei, reprezentând atât totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, în valoare de 2.666.300,97 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 203.264,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”.”

Art.II: (1) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 98

Din 09 mai 2018