ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind declararea ca vacant a locului de consilier județean ocupat de domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 9.766/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Ordinului Prefectului Județului Neamț nr. 119/2018;

Văzând referatul constatator nr. 9.766/2018, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Luând act de Ordinul Prefectului Județului Neamț nr.119/25.04.2018 privind încetarea de drept a mandatului unui consilier județean, se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 99

Din 30 mai 2018