ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 1 din 22.01.2010

 

privind validarea unui mandat

de consilier județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 2685/2009 a Organizației Județene Neamț a Partidului Social Democrat;

Văzând raportul de specialitate nr. 2/2010 al Direcției juridice, precum și procesul verbal nr. 704/2010 al Comisiei de validare;

În temeiul dispozițiilor art.892 alin. (3) precum și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se validează mandatul de consilier județean al doamnei Viorica PREDA.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR