HOTĂRÂRE
Nr. 1 din 9.01.2013
privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 62/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 62/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 19.123.636,10 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2012, pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012.
Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 1.000 mii lei, din excedentul bugetului local pe anul 2012, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2013.
Art.3: (1)Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU