ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

  CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 1 din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”Înlocuire învelitoare la Muzeul de Istorie Roman, corp B”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 166/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliulu Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 166/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:Se aprobă documentaţia tehnico-economică( studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Înlocuire învelitoare la Muzeul de Istorie Roman, corp B” în valoare totală estimată de 401.260 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 316.620 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 Contrasemnează:

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                                                      Daniela SOROCEANU