ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

                                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 1  din 9 ianuarie 2015

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 152/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014, prin utilizarea sumei de 7.415.444,18 lei din excedentul bugetului local pe anul 2013.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 1.000 mii lei, din excedentul bugetului local pe anul 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2015.

Art.3: Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

 

                                                                   Contrasemnează

                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU