ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 1 din 8 ianuarie 2016

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

              Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              Examinând expunerea de motive nr.135/2016 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

             Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 2.000.000 lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2016.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 1.000.000 lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2015, pentru acoperirea temporară a golului de casă la secţiunea de funcționare pe anul 2016.

 Art.3: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

   Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU