ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 10 din 22.01.2010

 

privind aprobarea unui parteneriat în vederea realizării proiectului de interes judeţean “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi”

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 – ”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniul de interventie 4.1. – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000;

Examinând expunerea de motive nr. 324/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 324/2010 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget-finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.(6), lit.”a”  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:(1) Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Eco Moldavia şi Comuna Pîngăraţi prin Consiliul Local al comunei Pîngăraţi, în vederea realizării în comun a proiectului “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi”.

(2) Se aprobă acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

                                            

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                  

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL JUDETULUI

                                                                                                  Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR