ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 10 din 31.01.2011

pentru acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii omerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2011

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile art. 42 alin.(1) al Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale art.15 alin.(2) din Ordinul nr. 272/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Examinând expunerea de motive nr. 25/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 25/2011 a Societăţii Comerciale „TROLEIBUZUL” S.A.;

            Văzând raportul de specialitate nr. 25/2011 al Direcţiei generale buget- finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă, începând cu data de 01.02.2011, gratuitatea la transportul public local de călători efectuat de Societatea Comercială „TROLEIBUZUL” S.A., pentru pensionarii având o pensie mai mică de 600 lei.

Art.2: Gratuitatea va fi suportată în limita sumei de 420 mii lei, reprezentând acoperirea influenţelor financiare rezultate din acordarea gratuităţii la transportul public local de călători aprobată potrivit art. 1 și se va asigura din bugetul Judeţului Neamţ ce va fi aprobat pentru anul 2011.

            Art.3:   Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va dispune aducerea ei la cunoştinţă publică, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                                  PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR