HOTĂRÂRE
Nr. 10 din 16.01.2013
privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 165/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 165/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, adresa nr.82000/MVF/2012 a Ministerului Administraţiei şi Internelor, adresa nr. 3817/2012 a Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se aprobă staţiile publice aferente serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2013-2019, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Se aprobă contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019, în judeţul Neamţ, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: (1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Serviciul coordonare consilii locale va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.
Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU