ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 10 din 5 februarie 2014

privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.601/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 1.800 mii lei din excedentul bugetului local pe anul 2013, pentru acoperirea golului temporar de casă la secțiunea de funcționare, respectiv pentru achitarea drepturilor salariale, aferente lunii ianuarie 2014, ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și din cadrul unităților finanțate din bugetul Județului Neamț.

Art.2: (1)Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                             Contrasemnează

                                                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU