ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 10 din 29 ianuarie 2015

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 741/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 64, 65 şi 66/2014 ale Societăţii Comerciale AUTOTUR EXPRES S.R.L., nr.10/2014 a Societăţii Comerciale GIULIA TOUR S.R.L. şi nr. 1290 şi 1291/2014 ale Societăţii Comerciale FLOZAMPET COM S.R.L.;

 Văzând raportul de specialitate nr. 741/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, avizele nr. 3472, 3594, 3595, 3596, 3597/2014 ale Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială A.R.R Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedințâţa plenului Consiliului Județean Neamţ;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                                                 Contrasemnează

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa 1
  • anexa 2