ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 10 din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea realizării

unui proiect de investiții de interes județean

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

         Examinând expunerea de motive nr. 892/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 892/2016 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordul de parteneriat, între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț cu Orașul Bicaz, Comuna Hangu, Comuna Poiana Teiului și Comuna Ceahlău, prin consiliile locale respective, în vederea realizării proiectului ”Turism de agrement – valorificarea potențialului turistic din zona Lacului Izvoru Muntelui, județul Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele Judeţului Neamţ acordul de parteneriat aprobat potrivit art. 1.

Art. 3: Direcţia proiecte și programe de dezvoltare judeţeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 10 .PDF