HOTĂRÂRE

Nr. 100 din 31.07.2012

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2012

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.939/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.939/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică bugetul local, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.3: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2012, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă utilizarea sumei de 146.445,86 lei, din excedentul bugetar înregistrat la finele anului 2011 şi neutilizat pentru acoperirea deficitului bugetar în anul 2012, pentru rambursarea acesteia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentând prefinanţare acordată şi nerecuperată.

Art.5: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 14/2012 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                        

 

                         Contrasemnează

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Cristina MITITELU