ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 100 din 24 iunie 2014

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 8263/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.158/2014 şi nr.243/2014 ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8263/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, procesul verbal al şedinţei Comitetului Director al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, desfăşurată în data de 06.06.2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2014, dată la care se abrogă, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 3, precum şi anexele 3a şi 3b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru unele servicii publice de interes judeţean.

Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU