ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 100 din 26 aprilie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.29/2016 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr. 7983/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 393/2016 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7983/2016 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.29/2016 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2016, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”Art.1: (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, în cuantum de 25.000 lei, pentru anul 2016.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

– realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– promovarea participării copiilor şi tinerilor la activităţile specifice;

– organizarea şi participarea la acţiuni internaţionale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor;

– încheierea de convenţii de colaborare şi alcătuirea de programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.”

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 100

26/04/2016