HOTĂRÂRE

Nr. 101 din 24.06.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.122/2010 privind aprobarea şi modificarea organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi pentru unele instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

          Examinând expunerea de motive nr. 7.376/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate nr. 7.376/2011 al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 122/2010- anexa nr. 1b, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2011.

Art.3 : Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

    Contrasemnează

                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR