HOTĂRÂRE

Nr. 101 din 16.08.2012

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  şi a situaţiilor financiare pe anul 2011

 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011;

Examinând expunerea de motive nr. 6.110/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

                   Văzând raportul de specialitate nr. 6.110/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                   În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

                   Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2011, conform anexelor nr. A-C care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:   Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2011, conform anexelor nr. 1-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

 

 

 

                                                                                             Contrasemnează

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                            Cristina MITITELU