HOTĂRÂRE

 

Nr. 101 din  26.06.2013

 

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Dămuc în vederea realizării unor acţiuni de interes judeţean

 

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Examinând expunerea de motive nr. 5961/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza memoriului nr. 3755/2013 al Primăriei Comunei Dămuc;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5961/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Dămuc, prin Consiliul Local al Comunei Dămuc, în vederea realizării unor acţiuni de interes judeţean.

 

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean sus-menţionate, în cuantum de 12.000 lei.

 

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Dămuc, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

                                                     PREŞEDINTE

 

             Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 101.PDF