ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 101 din  24 iunie 2014

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 8404/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.2518/2014 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8404/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, procesul verbal al şedinţei Comitetului Consultativ al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, desfăşurată în data de 29.05.2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2014, dată la care se abrogă, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 4, precum şi anexele 4a şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru unele servicii publice de interes judeţean.

Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU