ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 101 din  27 mai 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 140/2012 privind aprobarea Listei dotărilor necesare realizării serviciilor sociale în cadrul obiectivului de investiții  Reabilitare și modernizare Complex de servicii ”Ion Creangă”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra-Neamț, jud. Neamț, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.6653/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 16.514/2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.6653/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget, finanţe și al Direcției juridice, relații internaționale, Hotărârea nr.51/2015 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică Lista dotărilor necesare realizării serviciilor sociale în cadrul obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare Complex de servicii ”Ion Creangă”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra-Neamț, jud. Neamț, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.140/2012, aceasta urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 101.PDF