ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 101 din 26 aprilie 2016

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8215/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8215/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.4433/2016 a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, adresa nr. 15.497/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, adresa nr.1805/2016 a Societăţii Comerciale Troleibuzul S.A, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile şi de amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului

Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2016, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art.4: Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2 şi 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 25/2016 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 101

26/04/2016