HOTĂRÂRE

Nr. 102 din 24.06.2011

privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru perioada 2011-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea acestei strategii

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi al Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013.

Examinând expunerea de motive nr. 7370/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ nr.9872/2011;

Văzând raportul de specialitate nr. 7370/2011 al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(5) lit.a), pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Strategia județeană în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru anii 2011-2013 prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul operațional pentru implementarea Strategiei județene în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru anii 2011-2013, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

             

                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR