HOTĂRÂRE

Nr. 102 din 16.08.2012

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2012

                                                                 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 479/2012pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012;

Examinând expunerea de motive nr. 8.954/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

                   Văzând raportul de specialitate nr. 8.954/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                   În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

              Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 30.06.2012, pe total şi pe secţiuni, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2012, pe total şi pe secţiuni, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                                                              Contrasemnează

                                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                              Cristina MITITELU