HOTĂRÂRE

Nr.102 din 26.06.2013

privind emiterea acordului pentru închirierea unui spaţiu construit  din patrimoniul Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind  administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local cu modificările şi completările ulterioare, precum  şi ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective;

 Examinând expunerea de motive nr. 2.184/2013 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 4.549/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.184/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, Hotărârea nr. 34/2013 a Comitetului Director Interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Hotărârea nr. 14/2013 a Consiliului de Administraţie al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, a unui spaţiu în suprafaţă de 136,35 m.p., proprietatea Judeţului Neamţ, situat în incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, corp B, et.2, pentru o perioadă de 7 ani, în vederea desfăşurării unei activităţi medicale – amplasare laborator analize medicale.

            (2) Datele de identificare şi releveul spaţiului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Prezentul acord se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiului de la alin. (1), în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.2: (1) Chiria datorată va fi stabilită de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                      Daniela SOROCEANU