ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 102 din  24 iunie 2014

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  şi a situaţiilor financiare pe anul 2013

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013;

Examinând expunerea de motive  nr. 7417/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

              Văzând raportul de specialitate nr. 7417/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

              În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2013, conform anexelor nr. A şi B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:   Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2013, conform anexelor nr. 1-19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

              Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 102.PDF