ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 102 din 26 aprilie 2016

pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea operării depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Examinând expunerea de motive nr. 8242/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8242/2016 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea operării depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

           Art.3: (1) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.61/2014 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov.

           (2) Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 102

26/04/2016