HOTĂRÂRE

Nr. 103 din 24.06.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru unele servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

 

       Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.299/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 9.962/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.299/2011 al Biroului Resurse Umane, avizul nr.889987/2011 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, avizul consultativ al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.E393/NI/2011, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr. 1a) – organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea anexei nr. 1b1)- statul de funcţii al aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2011.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

    Contrasemnează:

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR