HOTĂRÂRE

Nr.103 din 16.08.2012

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMŢ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008;

 Examinând expunerea de motive nr. 9.982/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.982/2012 al Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice, rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 10.146/2012 şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Gabriel- Cristian Farcaș ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ.

Art.2: Se împuterniceşte persoana desemnată la art.1 să îndeplinească procedurile legale de semnare a actului adiţional de modificare a documentelor statutare ale Asociaţiei.

Art.3: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ și se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 86/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                           Cristina MITITELU