HOTĂRÂRE

 

Nr. 103 din  26.06.2013

 

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului

 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

 

      

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Având în vedere prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Aqua Neamț” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 

Examinând expunerea de motive nr. 6545/2013 a domnului Adrian Bourceanu, consilier judeţean;

 

Văzând raportul de specialitate nr. 6545/2013 al Serviciului juridic, contencios, relații publice, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Urecheni nr.72/2012, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ion Creangă nr.70/2012, Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamţ nr.1 şi 3/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct.9 și 13, alin.6, lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: (1) Se aprobă aderarea Comunelor Urecheni şi Ion Creangă la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară“ AQUA NEAMŢ”.

 

                        (2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” la suma de 21.500 lei.

 

Art.2: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.4: Se acordă un mandat special domnului Adrian Bourceanu, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 2 şi 3 din prezenta hotărâre.

 

            Art.5: Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Adrian Bourceanu, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, născut la data de 20.09.1979 în Bîrlad, judeţul Vaslui, domiciliat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mărăţei, nr.5, bl. S6, sc.B, et.1, ap.28, judeţul Neamţ, posesor al CI seria NT nr.281081, eliberat de  Municipiul Piatra-Neamţ, la data de 30.03.2005, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ,  Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre şi să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

 

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

      

 

            Contrasemnează:

 

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                                      Daniela SOROCEANU