ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 103 din 24 iunie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia ”SPORT. NATURA” Piatra Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

   Examinând expunerea de motive nr. 7398/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei ”SPORT. NATURA” Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7398/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia ”SPORT. NATURA” Piatra Neamţ, în vederea finanţării şi realizării în comun a unei activităţi de interes judeţean, respectiv organizarea celei de-a doua ediţii a Concursului de alergare montană ”Bate Toaca” care se va desfăşura  în Staţiunea Durău, comuna Ceahlău, la data de 12 iulie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării şi realizării activităţilor de interes judeţean  de la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia ”SPORT. NATURA” Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

                                                    

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 103.PDF