HOTĂRÂRE

Nr. 104 din 24.06.2011

privind aprobarea unei asocieri de principiu cu Municipiul Roman

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 6.280/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 6.266 şi 10.077/2011 ale Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.280/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c”  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă asocierea, de principiu, a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman,în vederea implementării proiectului “Restaurarea, consolidarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii publice George Radu Melidon-Roman”.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

           

 

                                   

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR