HOTĂRÂRE

Nr. 104 din 16.08.2012

 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9.930/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.930/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, rezultatele votului secret consemnat în procesul- verbal nr. 10.147/2012, respectiv în procesul- verbal nr. 10.148/2012 şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se revocă domnul Vasile Pruteanu din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Art.2: Se desemnează domnul Constantin Sandu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 79/2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                          Cristina MITITELU