HOTĂRÂRE

Nr. 104 din  26.06.2014

pentru modificarea  unor state de funcţii

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Hotărârii Guvernului  nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale şi ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.252/2011;

 Examinând expunerea de motive nr. 7284/2013 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.1.566/2013 a Spitalului de psihiatrie ”Sf.Nicolae”  Roman şi nr.1.026/2013 a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 7284/2013 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,   precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii aferent aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 62/2013- anexa nr.2,  astfel:

          funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, poz. nr.17 se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale;

          funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, poz. nr.36 se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane;

          funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, poz. nr.117 se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate al Direcţiei Generale Buget-Finanţe;

          funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, poz. nr.167 se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcţii, Cadastru şi Gestiunea Localităţilor  din cadrul Structurii Arhitect-Şef.

  Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sf.Nicolae”Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.159/2010- anexa nr.2b), cu modificările şi completările ulterioare,  în sensul transformării unui post de infirmier, studii generale, poz.nr. 36 în spălătoreasă, studii generale.

  Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.122/2010- anexa nr.2b), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

postul de analist programator, studii superioare, gradul I, poz. nr.3 se transformă în analist programator, studii superioare, gradul IA;

postul de bibliotecar, studii superioare, gradul I, poz. nr.5 se transformă în bibliotecar, studii superioare, gradul IA;

postul de bibliotecar, studii superioare, gradul I, poz. nr.16 se transformă în bibliotecar, studii superioare, gradul IA;

postul de bibliotecar, studii superioare, gradul II, poz. nr.19 se transformă în bibliotecar, studii superioare, gradul I;

postul de bibliotecar, studii superioare, gradul II, poz. nr.37 se transformă în bibliotecar, studii superioare, gradul I;

postul de referent de specialitate, studii superioare, gradul III, poz. nr.46 se transformă în referent de specialitate, studii superioare, gradul II.

Art.4: Modificările prevăzute la art.1-3 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.5: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iulie 2013.

       Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

              Contrasemnează

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Daniela SOROCEANU