ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 104 din  24 iunie 2014

privind aprobarea unei asocieri  cu Asociaţia Children Forever Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 6.013/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, precum și expunerea de motive nr. 6.084/2014 a doamnei Iulia Șerban, consilier județean, întocmite în baza solicitării nr.200/2014 a Asociaţiei Children Forever Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.013/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever Piatra-Neamţ, în vederea realizării proiectului „Schimb cultural România-Italia-Franţa”, în perioada 27 august – 6 septembrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 15.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Children Forever Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU